Tarieven

Rekeningen: Infomedics

Wij werken samen met Infomedics. U krijgt onze rekeningen via Infomedics en u betaalt ze ook aan Infomedics.

 • Infomedics checkt of uw zorgverzekeraar (een gedeelte van) uw behandeling(en) vergoedt. Het bedrag dat overblijft betaalt u aan Infomedics. U ziet dit duidelijk terug op de rekening. Heeft u vragen over de hoogte van de vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
 • Een behandeling komt in veel gevallen alleen in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar indien u een aanvullende verzekering hebt afgesloten.
 •  Voor alle vragen over het betalen van uw rekening kunt u bij Infomedics terecht.
 • Hebt u een vraag of hebt u hulp nodig? Bekijk dan de veelgestelde vragen op www.infomedics.nl of stel uw vraag 24/7 aan digitale assistent Ella. Tijdens kantoortijden kunt u ook altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).
 • Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. En doen ze er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl/privacy.

Afspraak maken

Behandeling zijn uitsluitend op afspraak.

 • Afspraken kunt u per email annuleren op: info@demondhygienist-elst.nl. Als u uw afspraak per e-email annuleert dient u van ons schriftelijk bevestiging te hebben gehad of dat uw annulering in goede orde is ontvangen.
 • Afspraken die niet uiterlijk 48 uur van tevoren worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.
 • Vervolgafspraken worden altijd per e-mail aan u bevestigd.
 • Als er veranderingen zijn in uw persoonlijke gegevens zoals een verhuizing, telefoonnummer, e-mailadres, etc. Dient u dit spoedig aan ons kenbaar te maken, zodat wij dit tijdig kunnen aanpassen.

Eerste bezoek

Na uw inschrijving nemen we een gezondheidsvragenlijst met u door. Het is voor ons belangrijk om via deze vragenlijst informatie te krijgen over eventuele ziektes, medicijngebruik en over uw leefgewoontes. Deze kunnen namelijk van grote invloed zijn op uw mondhygiëne en het eventuele ontstaan van aandoeningen in de mond en de behandeling hiervan. Ook kan het nodig zijn voorzorgsmaatregelen te treffen bij het onderzoek en de behandeling. Vanzelfsprekend worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld (deze vallen onder het medisch beroepsgeheim).
Tijdens de eerste afspraak beoordelen we de conditie van het tandvlees en kijken we naar de mondhygiëne. We geven u tips en tricks over hoe u het beste uw tandvlees gezond kunt houden. Aan de hand van de conditie van het tandvlees bespreken we welke behandeling u nodig heeft. In de meeste gevallen wordt uw gebit in de eerste afspraak ook gereinigd. Soms zijn er meer afspraken nodig om het gebit volledig te kunnen reinigen. We bespreken dit uiteraard met u.

Uw gezondheid

 • Bij de eerste afspraak wordt er een gezondheidsvragenlijst afgenomen.
 • Wij hebben een beroepsgeheim. Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy.
 • Het kan zijn dat er i.v.m. uw gezondheid speciale voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden t.a.v. de behandeling. Dit wordt dan met u besproken. Wilt u ons op de hoogte houden als er wijzigingen zijn omtrent uw gezondheid en medicijnen.

Rapportage aan collega’s

 • Wij kunnen eventueel op uw verzoek een rapportage brief sturen naar uw behandelend tandarts.
 • Wij kunnen met uw toestemming gegevens opvragen bij derden bijv. huisarts, tandarts, etc.
 • We hebben één patiëntendatabase en delen uw persoonsgegevens uitsluitend binnen onze praktijk, met uw tandarts/behandelend arts waar wij in het kader van uw behandeling mee samen werken. We bewaren uw persoonsgegevens 15 jaar, zoals de wet voorschrijft en niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we deze persoonsgegevens van u hebben gekregen. We verwerken ook niet meer persoonsgegevens dan nodig is om uw behandeling op de best mogelijke manier uit te voeren. We beveiligen onze ICT-infrastructuur adequaat en monitoren de systemen proactief. Uw veiligheid en privacy staan bij onze praktijk altijd voorop.

Behandeling

Als een zorgverlener u behandelt, heeft u op grond van de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te tekenen. In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en u als patiënt zich aan houden.

 • Een zorgverlener heeft de plicht u te informeren over: uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten; de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling; de te verwachten gevolgen van de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid.
 • De zorgverlener geeft de informatie over het onderzoek en de behandeling: aan de patiënt zelf als hij 16 jaar of ouder is; aan de patiënt en de ouders/verzorgers als de patiënt tussen de 12 en 16 jaar is; aan de (wettelijke) vertegenwoordiger (ouder, familie, gemachtigde, mentor) bij wilsonbekwaamheid (als iemand op grond van zijn leeftijd of verstandelijke vermogens niet zelf in staat is beslissingen te nemen).
 • Als patiënt heeft u onder andere het recht: op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand; om op basis van de informatie die u heeft gekregen van uw zorgverlener te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling; op een second opinion (tweede mening) van een andere deskundige dan de behandelend zorgverlener; op inzage in uw medisch dossier.
 • U heeft ook een aantal plichten. U moet onder andere: de zorgverlener duidelijk en volledig informeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen; zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de zorgverlener u geeft.

Klachten

Indien u om welke reden dan ook klachten heeft over “De mondhygiënist Elst Rhenen” wordt u in eerste instantie verzocht zich te wenden tot de praktijk. Op grond van de Wet Klachtrecht cliënten Zorgsector is de zelfstandig ondernemende mondhygiënist verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens een patiënt. Vrijgevestigde mondhygiënisten die lid zijn van NVM-mondhygiënisten, zijn automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici. Wij zijn dan ook lid van de vereniging NVM-mondhygiënisten.